۲۱
شهریور

ویکتور هوگو: اشخاص زنده آنهایی هستند که مبارزه می کنند، بی مبارزه، زندگی مرگ است.

اشخاص زنده آنهایی هستند که مبارزه می کنند، بی مبارزه، زندگی مرگ است.

ویکتور هوگو