۲۱
شهریور

برای شروع لازم نیست عالی باشی، ولی برای عالی بودن، حتما باید شروع کنی…

برای شروع لازم نیست عالی باشی، ولی برای عالی بودن، حتما باید شروع کنی…