باراوسل درواقع انتقال حرکات باله از حالت ایستاده به روی زمین است. شکم و ران و پهلو بیشتر درگیر هستند و بعضی مواقع جایگزین مناسبی به عنوان فیزیوتراپی در ناحیه گردن و کمر و زانو است.