بدنسازی ورزشی است که در آن فرد با انجام تمرین های قدرتی و استقامتی بر روی عضلات خود همچنین تغذیه مناسب و البته استراحت کافی به ساخت بدنی عضلانی و کات شده مبادرت می کند و همچنین باعث بهبود سلامت استخوان ها میشود و این شرایط به جلوگیری از آغاز پوکی استخوان و استعداد کمتر بروز شکستگی و ترک خوردگی استخوان خصوصا در خانمهای میانسال میشود.

بدنسازی استفاده هوشمندانه از تمرینات و ورزشهای مقاومتی و قدرتی برای کنترل و توسعه عضلات یک فرد است. به معنای دیگر بدنسازی راجع به استفاده از نیروی تولید شده توسط عضلات متحد المرکز بدن (یک نوع انقباض عضلات که در آن ماهیچه ها با تولید نیرو و انرژی کوتاهتر می شوند) یا انقباض گریز از مرکز (انقباض طولی ماهیچه که در جهت مخالف نیروی وارده نیروی بزرگتر از نیروی عضلات در حالت عادی تولید می کند) است.

بدنسازی ورزشی است که مربی بر اساس چربی و افزایش توده عضلانی برای شما برنامه نویسی میکند.