دستگاه بادی کامپوزیشن از طریق ایمپالسهای الکتریکی، مقاومت در برابر جریان الکتریکی در بافتهای بدن عمل می کند. با توجه به این مقاومت، نسبت بافتهای بدن تعیین شده و آنرا با مقادیر نرمال که برای دستگاه تعریف شده مقایسه می کند. بدین ترتیب شما می توانید تصویر کاملی از وضعیت ترکیب بدنی و جزئیاتی که نیازمند توجه است، داشته باشید.

دستگاه بادی کامپوزیشن چه ویژگی هایی دارد و چه چیزهایی را به ما نشان می دهد؟؟