یوگا واژه ای است سانسکریت به معنای وصل کردن. وصل کردن ذهن به جسم احساسات به منطق و وصل کردن توجه به عمل. یوگا به معنای واقعی خودش یک ورزش است . ورزش یعنی ورز آوردن و آماده کردن. یوگا ورزش کاملی برای جسم و ذهن است. تکنیک هایی در یوگا وجود دارد که هم بدن را ورزش می دهد و هم ذهن را به تکاپو و فعال بودن وادار می کند.

یوگا از دو بعد جسمی و ذهنی تشکیل شده و هیچ وقت تمرین های بدنی از تمرین های ذهنی جدا نیستند. برای انجام تمرین های بدنی (آسانا) از تمام کیفیت های ذهنی مثل توجه دقت و تمرکز استفاده می شود. همینطور برای انجام تمرینهای ذهنی مثل مراقبه کردن، درست به همان اندازه که از ذهن استفاده میکنیم بدن را هم به کار میگیریم. چون وضعیت بدن و حالت نشستن در ایجاد تمرکز فکر و جایگاه حضور نقش مهمی دارد. در هر تمرین یوگا این تاکید به وصل کردن وجود دارد.